Mše v měsíci

1. prosince: Neděle – 1. neděle adventní

        9.00 HL  Za † Marii a Josefa Masařovy, rodiče z obou stran, dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu

      10.30 DL  Za † rodiče Marii a Bohuslava Maňasovy, zetě Miroslava a ochranu Panny Marie pro * rodiny

2. prosince: Pondělí

      17.00 SE  Na poděkování za životní jubileum s prosbou o dar zdraví a požehnání do dalších let i pro * rodiny

3. prosince: Úterý

        6.30 HL  Za * a † farníky

4. prosince: Středa

        6.30 DL  Za dvoje † rodiče a jejich † sourozence

5. prosince: Čtvrtek

      17.30 HL  Za děti, mládež i všechny dospělé, aby podle vzoru sv. Mikuláše dělali dobré skutky

6. prosince: Pátek – Památka sv. Mikuláše, biskupa; 1. pátek v prosinci

      16.00 HL  Za † Miloslava Kozubíka (30. výročí) a za * a † rodinu Kozubíkovu a Vojáčkovu

      17.30 DL  Za † Ludmilu Katauerovu (1.výročí), manžela Františka, rodiče z obou stran a požehnání pro * rodinu

7. prosince: Sobota – Památka sv. Ambrože, biskupa; 1. sobota v prosinci

        8.00 DL  Ke cti Panny Marie s prosbou o ochranu a pomoc pro celou Církev

      17.30 HL  Za členy živého růžence ze Sehradic

8. prosince: Neděle – 2. neděle adventní

       9.00 HL  Za † Vojtěcha a Drahoslavu Urbanovy, jejich rodiče, duše v očistci, ochranu pro celou * rodinu

     10.30 DL  Za † Jana a Františku Masařovy, rodiče, sourozence, zetě Miroslava, duše v očistci s prosbou o dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu

9. prosince: Pondělí – Slavnost Panny Marie, počaté bez dědičného hříchu

       16.00 HL  Za † rodiny Fiuráškovy a Polomíkovy, duše v očistci s prosbou o dar zdraví pro * rodiny

     17.30 DL  Za * a † farníky

10. prosince: Úterý

          6.30 HL  Za * a † rodinu Lukovu, Petrů, Gallaherovu, všechny příbuzné, duše v očistci a poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví pro * rod.

     17.00 SE  Mše svatá a mariánské večeřadlo (P. Jaroslav Stříž)

11. prosince: Středa

         6.30 DL  Za děti, mládež a rodiny s prosbou o požehnání pro všechny

12. prosince: Čtvrtek – Panny Marie Guadalupské

      16.00 HL  Za † Boženu Myškovu, manžela, rodiče Hložánkovy a snachu Libuši

13. prosince: Pátek – Památka sv. Lucie, panny a mučednice

      17.30 DL  Na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání a dar zdraví pro celou rodinu

14. prosince: Sobota – Památka sv. Jana od Kříže, kněze

     17.30 HL  Za † rodinu Matulíkovu, Lauterbachovu a Krejčí s prosbou o dary Ducha Svatého a dar zdraví pro * rodinu

15. prosince: Neděle – 3. neděle adventní

       9.00 HL Za * a † včelaře z Slopného, Sehradic, Horní a Dolní Lhoty a za jejich rodiny

     10.30 DL  Za † Antonii a Františka Bartoše, 2 syny, zetě, duše v očistci a požehnání pro celou * rodinu

16. prosince: Pondělí

     17.00 SE  Za † Jiřinu a Jana Petrášovy, rodiče, sourozence a za duše v očistci

17. prosince: Úterý

       6.30 HL  Na úmysl dárce

18. prosince: Středa

       6.30 DL  Za † rodiče Rakovy, Antonínovy a za celou * rodinu

19. prosince: Čtvrtek

     16.00 HL Za † Aloisii a Antonína Řezníčkovy, dceru Miladu, zetě Vladimíra, duše v očistci, dar zdraví a ochranu pro celou * rodinu

20. prosince: Pátek

     17.30 DL  Za † rodiče Masařovy, Misařovy a za * a † rodinu

21. prosince: Sobota

     17.30 HL  Za † Ladislava Malotu (1.výročí), jeho bratry, rodiče a duše v očistci

22. prosince: Neděle – 4. neděle adventní

       9.00 HL Za † Jaroslava Kutáčka, duše v očistci, za celou * a † rodinu, za syna a rodinu v cizině

     10.30 DL  Za † Anežku a Lubomíra Vaněčkovy, jejich rodiče, bratra Jana, zetě Milana a za celou * rodinu

23. prosince: Pondělí

     17.00 SE  Za * a † farníky

24. prosince: Úterý – Štědrý den

     20.00 DL  Za mír a pokoj na celém světě; za vítězství dobra nad zlem; za příchod Božího království

     22.00 HL Za mír a pokoj na celém světě; za vítězství dobra nad zlem; za příchod Božího království

25. prosince: Středa – Slavnost Narození Páně

      9.00 HL  Za * a † farníky

  10.30 DL  Za všechny občany obcí patřících do farnosti; za všechny * i † rodáky

26. prosince: Čtvrtek – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

      9.00 HL  Na poděkování za 75 let života, dar zdraví a požehnání do dalších let

  10.00 DL  Za † Karla Kolaříka, † rodinu Kolaříkovu, Mikuláškovu, duše v očistci  a ochranu pro * rodinu

28. prosince: Sobota – Svátek sv. mláďátek betlémských

     17.30 HL  Za † Vlastu a Václava Zelenkovy, + rodiny Lichevníkovy a          Zelenkovy

29. prosince: Neděle – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa       

     9.00 HL  Za † Ludmilu Mikovčákovu, † rodinu Latinákovu, Mikovčákovu, Bačínskou a Půlovu s prosbou o ochranu Panny Marie a andělů strážných pro * rodinu

     10.30 DL  Za * a † farníky

30. prosince: Pondělí

     17.00 SE  Za odpuštění všech těžkých hříchů spáchaných ve vesnicích naší   farnosti a přilehlém okolí, za tragicky zesnulé duše, aby došly věčného odpočinutí, za osvobození od všech zlých duchů, aby všude zavládlo trvalé Boží požehnání a slitování

31. prosince: Úterý

     15.30 HL  Na úmysl dárce

Z nepředpokládaných důvodů může v tomto rozpise dojít ke změnám.

Sledujte proto týdenní rozpis!

Komentáře nejsou povoleny.