Večer chval – 6. 4. 2013

Chvalme Pána (dejme Mu své srdce)Chtěli bychom vás pozvat zakusit Boží lásku chválami, písněmi a modlitbou v sobotu 6. 4. 2013 po večerní mši svaté 18.30 v kostele v Horní Lhotě.

Jaký způsobem bychom měli Boha správně chválit a uctívat?

Pro člověka, jenž Bibli plně věří, nepostačí odpověď: ,,Vždyť my takto činíme už mnoho let. Tak to dělali naši otcové a praotcové, tak to budeme dělat i my.“ Ano, lidé potřebují tradice. Byť tradice může být dobrá, nemusí být vždy správná. Může se stát nic nevypovídající ceremonií. Opravdové uctívání znamená mít podíl na životě s Bohem. Chvála a vděčnost patří do života člověka. Jen s mocí Ducha svatého dokážeme naplnit starozákonní výzvu: ,,Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do jeho nádvoří s chvalozpěvem, vzdejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!“ (Ž 100,4-5)

Nové chvály a radost z Boží přízně přináší Ježíš skrze Ducha svatého ( L 1,16-47, Sk2,47, 13,52)

Chvála, jež se Bohu líbí, má vycházet z upřímného srdce. Bůh není součástí světa, ale jeho Průvodcem, přesahuje smyslové skutečnosti, je mimo nás, ale zároveň je ten, kdo je v nás, kdo zachraňuje, uzdravuje a s velikou láskou a něhou nás k sobě přitahuje. (V.Rafaj,upraveno )

Chvála a uctívání

Ježíš odpoví: ,,Věř mi ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“ (Jan 4,21-24)

Příspěvek byl publikován v rubrice Pozvánky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.